Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

THIẾT BỊ CƠ BẢN

Thiết bị cơ bản là những thiết bị chung cần có cho bất kỳ phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm trong sản xuất hay nghiên cứ khoa học và đào tạo